< Tillbaka

Bo Ericsson, vd SFVF

SFVF:s vd Bo Ericsson om framtiden: Pandemikrisens effekter på eftermarknaden inom EU

Publicerad: 4 Jun 2020
- COVID-19-pandemin har en betydande inverkan på Europas små och medelstora verkstäder. Situationen är svårare i de länder som har haft de största nedstängningarna av samhället, såsom Italien, Spanien och Frankrike, men eftermarknaden har påverkats djupt och negativt i de flesta EU-länder, säger Bo Ericsson vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Enligt resultatet från en europeisk undersökning bland oberoende bildelsleverantörer har försäljningen minskat med minst 50% för ett av två företag, och med mer än 66% för tre av tio. Färre än en av tio företag rapporterade en minskning på mindre än 10%. Fler än 25% av företagen uppger att de har startat processen med att minska sysselsättningen, oavsett tillfälliga krishanteringsstöd som staten erbjuder. Samtidigt har många börjat titta närmare på åtgärder och incitament, som på kort sikt kan hantera krisens överhängande effekter, och på medellång till lång sikt göra industrin starkare och mer motståndskraftig mot framtida oväntade händelser.

- Trots alla negativa effekter av COVID-19, har krisen för många företag blivit en väckarklocka och man har lösgjort tid för att undersöka hur man kan "ombilda” sitt företag eller sin verkstad, för att möta de globala utmaningarna under 20-talet. Allt fler rapporterar att de under COVID-19-krisen har tagit sig tid att reflektera och att "inte bara fortsätta som tidigare". Det i sin tur har utlöst krav på en mer flexibel arbetssituation, upprätthållande av en renare miljö, mer hållbar turism samt ökad andel lokala inköp av verkstadstjänster och mobilitetstjänster. COVID-19 har verkligen ”ruskat om” hela fordonsindustrin, inklusive eftermarknaden, säger Bo Ericsson.

- En av de viktigaste frågorna för små och medelstora företag som vi nu står inför är den nuvarande bristen på likviditet. Små och medelstora företag får, jämfört med stora företag, det svårare att återhämta sig och att göra nödvändiga investeringar på medellång och lång sikt. Ytterligare förlängningar för att betala skatter och sociala avgifter, förlängning av betalningsfrister, garantier, lån och bidrag, att säkerställa kreditåtkomst och ekonomiskt stöd, är alla nödvändiga åtgärder. Förändring av bilägares och konsumenternas vanor och förväntningar, nya regler för offentlig upphandling och näthandel gör det nödvändigt att anpassa sin verksamhet, säger Bo Ericsson.

- För att uppnå ekonomisk återhämtning och tillväxt är det viktigt att de anställda kan återvända till sina arbetsplatser så snabbt som möjligt. Samtidigt som företagen måste säkerställa att arbetsvillkoren är utformade med hänsyn taget till samtliga hälso- och säkerhetsåtgärder, det vill säga åtgärder för att bekämpa pandemin och undvika ytterligare utbrott i en nära framtid.

COVID-19 har - som en bieffekt - skapat ett större medvetande än tidigare om behovet av en renare miljö i hela Europa. Forskning har också visat att utav cirka 80% av alla föroreningar som släpps ut, släpps 20% ut av fordonen. Detta är särskilt ett problem i stadsmiljön där långsamma rörelser och stopp / startförhållanden leder till onödigt höga avgasvärden.

- ”Smarta städer” har vi skrivit om i det senaste numret av SFVF:s tidning Fordonsproffs. I artikeln beskrivs ett långtgående arbete i USA. För att eliminera föroreningar och dess påverkan på miljön, men också för att upptäcka manipulation (chiptrimning) föreslås att man inför en ny obligatorisk testmetod för utsläpp. Den föreslagna testmetoden för utsläpp skulle direkt mäta PN (Particulate Number) och NOx-utsläppsvärden mot motsvarande gränser som skulle identifiera korrekt överensstämmelse med utsläpp. Detta skulle hjälpa till att inte bara minska mängden föroreningar som släpps ut från den befintliga fordonsparken och förbättra luftkvaliteten, utan samtidigt minska förekomsten av manipulation av fordon. - Dessutom har SFVF genom sitt arbete i Besiktningskommittén påbörjat ett arbete för att förenkla etanolkonvertering av bilar, säger Bo Ericsson.

Bilkedjan och värdekedjan för mobilitet möjliggör säkra och effektiva transporter över hela EU. På grund av COVID-19-krisen bör EU överväga alla medel för att göra Europa och dess viktigaste sektorer och ekonomiska aktörer mer motståndskraftiga och hållbara i världen. Vi måste mobilisera alla mänskliga, tekniska och finansiella resurser.

- Ett snabbt antagande av EU-lagstiftning som rör tillgång till data och resurser vilka behövs i fordonen är ett måste, säger Bo Ericsson. I en allt mer digitaliserad fordonssektor genomgår hela bilkedjan en stor omvandling. Med den uppkopplade bilen startar reparationsprocessen nu i fordonet, där datakvaliteten och förmågan att få åtkomst till bilens funktionalitet avgör servicens kvalitet. Konsumenter förväntar sig överkomliga smarta digitala tjänster med fjärrkontroll och förutsägbar information om bilens "hälsostatus".

Det finns en komplett uppsättning nya digitala innovativa fjärrtjänster som kan utvecklas för att skapa fler förutsägbara och effektiva ”just in time” tjänster eller delar i verkstädernas och hela eftermarknadens ekosystem. Dessa kommer resultera i mycket lägre driftskostnader och skapa effektivitetsvinster. Åtkomst till fjärranslutna fordonsdata minskar leveranstiderna för reservdelar, optimerar reservdelarna eller till och med gör delarna "smartare", genom att lägga till sensorer och förbättra förutsägbarheten för slitage.

Därför uppmanar CECRA kommissionen bland andra, att utan dröjsmål anta EU-lagstiftning som tillhandahåller fjärråtkomst till data och resurser i fordon, vilket är brådskande för att göra det möjligt för oberoende verkstäder att konkurrera effektivt!

- SFVF anser också att den cirkulära ekonomin behöver stärkas. Skatteåtgärder kan ha flera syften, som att skydda miljön, öka efterfrågan på lång sikt och hålla små och medelstora företag flytande. Sådana skatteåtgärder kan också ha olika former, till exempel minskad momssats, minskad vägskatt, avdragsgilla kostnader, ROT-avdrag för reparationer och direkta subventioner till konsumenterna. Dessa åtgärder skulle behöva fokusera på tjänster och produkter som har ett mervärde för samhället, till exempel ur miljösynpunkt. Det går inte att vänta hur länge som helst utan nu krävs det handlingskraft, säger Bo Ericsson.

Underhålla och modernisera gruppundantagsförordningen för motorfordon
EU bör skyndsamt titta på regleringssystemet som hjälper till att säkerställa att eftermarknaden förblir konkurrenskraftig. I detta avseende fungerar det befintliga ramverket för konkurrenslagstiftning, med eftermarknadsundantagsförordningen (461/2010), som ett skydd för ekonomisk verksamhet över fordonssektorns vertikala kedja. Risken är dock att dessa regler helt enkelt upphör att gälla 2023 utan förnyelse, vilken kan leda till att konkurrensen snedvrids. Det skulle då leda till ännu större osäkerhet för redan sårbara små och medelstora verkstäder. Förordning 461/2010 och de tillhörande sektorriktlinjerna innehåller ett antal bestämmelser om handel med reservdelar, tillgång till teknisk information och möjlighet att serva fordon under garantitiden, dessa är avgörande för verkstäder.

Alla verkstäder, oavsett om verkstaden är fristående eller ej, ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster till konsumenterna. Att upprätthålla och ytterligare förbättra / modernisera dessa rättsliga instrument är avgörande, särskilt för världen efter COVID-19.

- Den nuvarande krisen ger efterverkningar på hela fordonssektorn, från tillverkningsindustrin till eftermarknaden samt till den bredare värdekedjan för bilmobilitet. SFVF skulle uppskatta om vi kunde diskutera vad som kan göras för att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling, på ett sätt som gör att vi kan gå fram så effektivt som möjligt. SFVF föreslår, precis som CECRA, Figiefa, AIRC med flera att det organiseras ett europeiskt toppmöte för alla intressenter som är involverade i fordonssektorn, avslutar Bo Ericsson.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan