< Tillbaka

Säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt.

Publicerad: 3 Mar 2020
SFVF får även frågor om bilköp. Här följer en fråga om säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt enligt konsumentköplagen. En bilköpare begärde i första hand hävning och i andra hand ersättning med totalt 12 600 kr för värdeminskning på grund av att mätarställningen visade fel. Bilköparen säger att han inte informerades om att bilens mätare hade bytts ut och att bilen hade gått 4 500 mil mer, än vad som framgick av informationen om bilen på företagets hemsida. Bilsäljaren motsatte sig kravet och angav att bilens skick inte avvek från vad kunden med fog kunnat förutsätta vid köpet.

Av servicehistoriken framgår att mätarställningen var lägre vid den senaste servicen än vid den näst senaste, vilket inte är rimligt. Det fanns även en uppgift om att hastighetsmätaren, på vilken mätarställningen avläses, hade bytts under 2013. På hemsidan angavs därför ”Osäker mätarställning” och ”Enligt uppgift är hastighetsmätaren utbytt”. Under ”Mätarställning” angavs ”3 469 mil” eftersom det var vad mätaren visade.

Det företag som hade utfört samtlig service på bilen den 8 april 2014, läste av bilens mätarställning felaktigt och adderade de 4 504 milen från den gamla mätaren. De skrev in detta - utan övriga noteringar - som mätarställningen vid servicen (5 640 mil). Vid servicen den 21 april 2015 läste företaget endast av bilens mätarställning och angav denna, trots att den var lägre än mätarställningen enligt den förra mätaren som suttit i bilen. Sådana här misstag kunde lätt ha undvikits om verkstaden hade använt sig av Digitala serviceboken, DSB (https://digitalservicebog.dk/support/sfvf/?lang=sv), säger Bo Ericsson vd för SFVF. Det går nämligen inte att lägga in lägre mätarställning utan att DSB reagerar och larmar om att mätarställningen är felaktig.

Enligt 16 § tredje stycket i Konsumentköplagen är en vara felaktig om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande, rörande varans egenskaper eller användning som säljaren kände till eller borde ha känt till. Som säljare har företaget en upplysningsplikt gentemot bilköparen. Bilköparen har däremot inte en undersökningsplikt enligt lagen. En säljare som yrkesmässigt säljer begagnade bilar måste skaffa sig information om bilen som säljs. Om säljaren inte gör detta riskerar säljaren att bilen anses felaktig på grund av bristande information till bilköparen. Bilköparen ska alltså kunna lita på att den information han får av säljaren är fullständig och tydlig. I det här fallet var det utrett att bilföretaget vid köpet hade fått information om att hastighetsmätaren förmodligen hade bytts, vilket företaget även tillhandahöll skriftlig information om. Eftersom företaget ansåg det tveksamt om bilens mätarställning var korrekt angavs ”Osäker mätarställning” och bilens verkliga körsträcka sattes inom citationstecken. Enligt företaget borde köparen också ha reagerat på att mätarställningen var lägre vid den senaste servicen, än vid den näst senaste enligt servicedokumentationen.

Köpare har inte någon lagstadgad undersökningsplikt, då saknar denna information betydelse vid felbedömningen eftersom bilköparen, med hänsyn till hur informationen var utformad och att den dessutom var ofullständig, uppenbarligen inte förstått innebörden av den, säger Bo Ericsson.

Som professionell säljare av begagnade bilar måste företaget aktivt efterforska den korrekta mätarställningen. Eftersom bilköparen utgick ifrån att bli upplyst om bilens korrekta mätarställning men säljaren inte informerade köparen påverkas köpet, därför är bilen felaktig i konsumentköplagens mening. Då avhjälpande eller omleverans inte kan komma i fråga, har köparen enligt 28 § första stycket angiven laglig rätt till prisavdrag eller hävning. Hävning förutsätter enligt 29 § att felet är väsentligt för honom. Skäl för hävning finns inte men däremot ett prisavdrag. Med tanke på bilens ålder, pris, dess verkliga och angivna körsträcka är ett prisavdrag på 10 000 kr rimligt, avslutar Bo Ericsson som är ledamot i ARN sedan 17 år tillbaka.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

15 Nov, 2023, Extern artikel
Volvo EM90: Eldriven minibuss med lyx och komfort
31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan