< Tillbaka

Juridikfrågan: Hur fungerar kundens bevisbörda vid uppkomna fel?

Publicerad: 19 Jan 2022
Kunden har köpt en bildel i vår butik som slutat fungera. Felet beror troligtvis inte på kunden men eftersom garantin gått ut avvisade vi reklamation utifrån att det inte går att bevisa ursprungsfel och att denna bevisbörda ligger på kunden. Kunden skulle i stället själv försöka bevisa ursprungsfel. Är beviskraven lika starka hos köparen som i detta fall är privatperson?

Ulf Stefansson, SFVF:s jurist svarar:

Kunden får i detta fall anses som lekman och det verkar ostridigt mellan er att det föreligger ett köprättsligt fel på produkten. Det är vanligt förekommande inom branschen att tro att kunden på ett otvivelaktigt sätt själv måste bevisa ursprungligt fel. Dock ter det sig egentligen omöjligt att som lekman på teknisk väg kunna bevisa att det köprättsliga felet på produkten är av ursprunglig karaktär. Därför bör kunden kontakta en annan fackman som styrker kundens bedömning. Om kunden inte gör så, men att det ändå är ostridigt att felet inte beror på något som kunden orsakat, gör konsumentköplagens förarbeten följande bedömning:

”Ofta är det ju nämligen omöjligt för en enskild konsument att i efterhand bevisa att varan redan vid den tidpunkten haft det fel som först senare och efter en tids användning ger sig till känna. I stället brukar det anses att bevisfrågan bör avse huruvida felet har sin grund i köparens vanvård eller onormala användning av varan eller om felet beror på att varan varit utsatt för någon olyckshändelse. Om köparen kan uppfylla ett relativt lågt ställt beviskrav för att felet inte berott på någon sådan omständighet, anses han normalt ha fullgjort sin bevisskyldighet”.

Vad förarbetena till lagen egentligen säger är att om det inte med säkerhet kan konstateras handhavandefel eller olyckshändelse så måste varan ändå undersökas av säljaren för att motbevisa konsumentens lågt ställda beviskrav. Går det inte att göra övervägande sannolikt vad som orsakat felet på produkten efter en sådan undersökning och om felet ej anses vara oförenligt med varans eller felets art kan felet på produkten ändå bedömas vara av ursprunglig karaktär.  

Kopiera länk
Copy
14 Dec, 2022
Bilhandelsjuridik
Online, Sverige
18 Jan, 2023
Automässan 2023
Göteborg, Sverige
Visa fler händelser
RÄTT LOGGA BVP

 Branschorganisationer i samverkan
 Sammarbetspartners