< Tillbaka

ESF-projektet en överlevnadsfråga för våra 2 200 medlemsföretag

Publicerad: 23 Sep 2020
- Vi måste hänga med i den mycket snabba fordonsutvecklingen och hitta verktyg för att kunna utbilda och anställa rätt personal till våra verkstäder, säger Bo Ericsson, vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF). Vi har svårt att rekrytera personal som är arbetsföra men som står utanför arbetsmarknaden. Det kan vara kvinnor, invandrare och lågutbildade. Det här måste vi alla snarast hjälpas åt att ändra på om våra företag ska kunna konkurrera om verkstadsjobben i framtiden, fortsätter Bo Ericsson.

Fordonsverkstäder i hela Sverige står inför omfattande omställningsbehov. Med en förändring av fordonsparken, ökad digitalisering, ständig uppkoppling, självkörande system och andra pågående utvecklingsförändringar ställs nya krav på personalen på verkstäderna. Det innebär att kompetenskraven på fordonsverkstäderna förändras i takt med att utvecklingen går allt snabbare. Nya yrken och nya arbetsuppgifter uppstår och i de moderna och framtida fordonsverkstäderna kommer många medarbetare att byta både arbetsuppgifter och jobb under loppet av ett långt yrkesliv.

Med SFVF och våra medlemsföretag tänker vi att med den bäst utbildade personalen utmana alla konkurrenter under ledstjärnor som våra reparationsanvisningar i Godkänd Bilverkstad, följa lagar och ta största möjliga miljöhänsyn. Vi beslutade därför att ansöka om ett projekt hos Europeiska Socialfonden under arbetsnamnet Framtidens Fordonsverkstad. Projektet begränsar sig till företag i Skåne och Blekinge. Projekttiden är 1 januari 2020 - 31 juni 2021. Beslutet om att SFVF tilldelats projektet tillkännagavs den 12 december 2019.

Projektets slutresultat ska givetvis kunna användas vid alla våra verkstäder för att möta framtidens krav, avslutar Bo Ericsson.

Bakgrund

Projektet grundar sig på kunskaper och erfarenheter på olika nivåer
Inriktningen och utformningen av projektet Framtidens Fordonsverkstad grundar sig såväl på (bransch)analyser och studier/rapporter inom olika områden och på olika nivåer, samt på kunskap som bygger på SFVF:s och parternas egna erfarenheter

Kompetensförsörjningsbehov på fordonsverkstäderna i Sydsverige
I Skåne-Blekinge finns det idag stora kompetensförsörjningsbehov inom ett flertal branscher. En av de branscher inom teknikområdet som sannolikt står inför de mer omfattande utmaningarna, såväl när det gäller att attrahera kompetens som att behålla och stärka den kompetens man har, utgörs av motorbranschen. Rapporter visar att tre av fyra fordonsverkstäder har behov av att rekrytera medarbetare. Rekryteringsbehovet i hela landet uppskattas till drygt 6 000 personer under den kommande treårsperioden.

Svårt att rekrytera trots många arbetsföra individer utanför arbetsmarknaden
Samtidigt visar rapporter att cirka 80 procent av fordonsverkstäderna har svårigheter att rekrytera personal. Detta trots att många arbetsföra individer står utanför arbetsmarknaden, och att fordonsverkstäderna utgör en framtidsbransch som erbjuder goda karriärmöjligheter.

En av orsakerna till svårigheterna att rekrytera är att det ofta finns stora skillnader mellan den efterfrågade kompetensen på fordonsverkstäderna och den kompetens som de arbetssökande besitter. För att verksamheterna ska kunna upprätthållas och utvecklas, och ökade behov mötas, behövs insatser för att utbudet av utbildningar i större utsträckning ska kunna möta såväl framtida kompetensförsörjningsbehov som de behov av kompetens som finns bland medarbetarna. Det behövs nya strukturer för övergången mellan utbildning och anställning på fordonsverkstäderna, parallellt med ett behov av insatser som mer effektivt kan matcha tillgänglig arbetskraft med efterfrågad kompetens.

De traditionella utbildningarna inom fordonsbranschen, som är viktiga både för bilister och företag, har i ökad utsträckning svårt att möta kompetensbehoven som förändrats till följd av den allt snabbare tekniska utvecklingen. En breddning av kompetensen krävs för att kunna möta behovet vad gäller gas-, el-, hybrid- och dieselfordon i en allt mer interaktiv och uppkopplad värld.

Den snabba utvecklingen av motorfordon och omställningen till gas-, el- och hybridfordon har skapat ett glapp mellan den kunskap som den befintliga fordonsutbildningen erbjuder, och behovet hos branschen. Under de närmaste åren kommer detta glapp att öka ytterligare i takt med att allt fler gamla bilar ersätts med nya.

Framförallt är fordonsverkstädernas medarbetare och chefer i behov av mer strategisk kompetensutveckling, för att stärka företagens konkurrenskraft och förutsättningar för tillväxt i en förändrad omvärld. Det handlar exempelvis om anpassade ledarskapsutbildningar, affärsmannaskapsutbildningar, säljutbildningar och utbildningar med fokus på strategisk verksamhetsutveckling, kundbemötande och data/IT.

Det finns ett behov av anpassade utbildningar och metoder för en breddad rekrytering.

Projektfakta

Trots Covid-19 och befarade begränsningar har projektarbetet fortgått, givetvis med digitala möten men slutresultatet förväntas inte att påverkas.

Projektarbetet är indelat i tre skeden. Analys- och planeringsfas (3 månader), genomförandefas och en utvärderingsfas i slutet.

Till projektarbetet har SFVF avtalat ett antal samverkanspartners att ingå i projektet. Kärnan i projektarbetet utgörs av 20 verkstäder i Skåne och Blekinge. Övriga viktiga partners som skrivit på en avsiktsförklaring är Skolverket, Training Partner Nordic AB, Region Skåne och Arbetsförmedlingen.

Efter en upphandling har leverantörerna Manpower och Promeister tilldelats genomförandefasen.

I projektorganisationen finns en ägarrepresentant - Bo Ericsson, en projektledare - Benny Wallin och en projektutvecklare - Bo Lindman.

Som stöd finns en Styrgrupp med en bred representation som sammanträder en gång/månad. I Styrgruppen ingår samverkanspartners, ESF-representant och SFVF. 

I organisationen finns en utvärderare kopplad till projektet med uppgift att analysera och maximera projektresultatet.

Under sensommaren har projektledningen i dialog med företagen återupptagit några viktiga fysiska verkstadsbesök och djupintervjuer med chefer. 

Ledord för projektmål

  • Möjliggöra utveckling av metoder för systematisk kompetenskartläggning.
  • Utveckla metodik för riktad kompetenskartläggning.
  • Kartläggning av kompetenser och framtidskrav.
  • Skapa metoder med fokus på kvinnor och invandrare med fokus på trakasserier/mobbing.
  • Möjliggöra matchning.
  • Utveckla en modern handledarutbildning (introduktionsutbildning).
  • Identifiera rekryteringsinnehåll i utbildning.
  • Förstärka kopplingen i övergången mellan skola och arbetsliv.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Insatser med koppling till den könsuppdelade arbetsmarknaden
En ytterligare utmaning är att utbildningssystemen och branschen fortfarande är starkt präglade av att män och kvinnor gör begränsande könsstereotypa val av utbildningar och yrken.

Behov av strategisk utbildning och kompetensutveckling
Projektet Framtidens Fordonsverkstad verkar efter utgångspunkten att kunskapskraven ökar på fordonsverkstäderna, vilket grundar sig på utlysningens identifierade utmaningar.

Fokus på fordonsverkstädernas kompetensförsörjning
Det finns ett flertal branscher som är strategiskt viktiga för Sydsverige där det idag finns en brist på arbetskraft. I den regionala handlingsplanen för Skåne-Blekinge poängteras framtida utmaningar.

Kopiera länk
Copy
Kalendern är tom...

pm sfb

31 Aug, 2023, Extern artikel
Nya Passat Sportscombi presenterad
7 Jun, 2023, Extern artikel
Premiär för Volvo EX30 – Fakta, Pris och Bilder
9 Nov, 2022, Extern artikel
Volvo EX90 officiell
28 Sep, 2022, Extern artikel
Krockdetektering i nya iPhone 14
5 Jun, 2022, Extern artikel
Polestar 2 med 68 hk extra
 Samarbetspartners
 Branschorganisationer i samverkan